پیام مدیرعامل

پیام مدیر عامل

هلدینگ ســـیمان غدیر در ســـال ۱۴۰۰ ، با توجه به افق ترسیمی رهبر فرزانه انقلاب، گام‌های استواری در مســــیر توسعه برداشت و با نماد «سغدیر» در بورس عرضه شد. حضور در بازار سرمایه، هدف‌گذاری و دغدغه شــــفافیت و تأمین منافع ذینفعان در هلدینگ ســـــیمان غدیر را بیش‌ازپیش نمایان ساخت. در سـال گذشـته نیز همچون سال‌های پیش‌ازاین، هلدینگ ســیمان غدیر بر اساس رتبه‌بندی IMI۱۰۰در جمع شرکت‌های برتر قرارگرفته و به‌عنوان برترین شرکت سیمانی کشــــور معرفی گردید. جمیع دستاوردهای سال ۱۴۰۰، سیمان غدیر را در جایگاه موفق‌ترین هلدینگ سیمان کشور قرارداد. به‌خوبی آگاهیم این دسـتاورد جز با همت و عزم همکاران در هلدینگ و شرکت‌های تابعه محقق نمی‌شد و بالندگی مجموعه وامدار اراده و سخت‌کوشی خانواده بزرگ هلدینگ ســــیمان غدیر اســـــت. با تمام وجود این تلاش را ارج می‌نهیم.