صورتهای مالی

هلدینگ سغدیر صورتهای مالی تاریخ گزارش فایل گزارش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ دریافت فایل
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ دریافت فایل
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ دریافت فایل
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ دریافت فایل
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ دریافت فایل