فرآورده های بتنی

ردیف نام محصول ردیف نام محصول
۱ بتن آماده رده مقاومتی C۸ ۲۲ بلوک دیواری سبک ۴۰*۲۰*۲۰
۲ بتن آماده دره مقاومتی C۱۰ ۲۳ بلوک دیواری سنگین ۴۰*۲۰*۱۰
۳ بتن آماده دره مقاومتی C۱۲ ۲۴ بلوكه دیواری سنگین ۵۰*۲۰*۱۵
۴ بتن آماده دره مقاومتی C۱۶ ۲۵ بلوكه دیواری سنگین ۴۰*۲۰*۲۰
۵ بتن آماده دره مقاومتی C۲۰ ۲۶ كفپوش فيلی ۲۰*۱۰
۶ بتن آماده دره مقاومتی C۲۵ ۲۷ كفپوش اخری ۲۰*۱۰
۷ بتن آماده دره مقاومتی C۳۰ ۲۸ كفپوش فیلی ۲۰*۲۰
۸ بتن آماده دره مقاومتی C۳۵ ۲۹ كفپوش اخری ۲۰*۲۰
۹ بتن آماده دره مقاومتی C۴۰ ۳۰ ديوار خودايستا ۳*۲.۵
۱۰ بتن آماده دره مقاومتی C۴۵ ۳۱ دال بتنی سايز۱۰
۱۱ بتن آماده دره مقاومتی C۵۰ ۳۲ دال بتنی سايز۱۵
۱۲ بتن آماده رده مقاومتی C۳۰ - خودتراكم ۳۳ دال بتنی سايز۲۰
۱۳ بتن آماده رده مقاومتی C۳۵ - خودتراكم ۳۴ دال بتنی سايز۲۵
۱۴ بتن آماده رده مقاومتی C۴۰ - خودتراكم ۳۵ تيرچه پيش تنيده سه سيم
۱۵ بتن آماده رده مقاومتی C۴۰ - آب بند ۳۶ تيرچه پيش تنيده چهار سيم
۱۶ بلوكه سقفی سبك ۶۶ *۲۲ ۳۷ تيرچه پيش تنيده پنج سيم
۱۷ بلوكه سقفی سبك ۴۰ *۲۲ ۳۸ تيرچه پيش تنيده شش سيم
۱۸ بلوكه سقفی سنگین ۶۶ *۲۲ ۳۹ جدول كله قندی ۴۵*۳۱
۱۹ بلوكه سقفی سنگین ۴۰ *۲۲ ۴۰ جدول كله قندی ۳۵*۳۱
۲۰ بلوكه دیواری سبک ۴۰*۲۰*۱۰ ۴۱ جدول لبه پخ ۳۵*۳۱
۲۱ بلوكه دیواری سبک ۵۰*۲۰*۱۵ ۴۲ جدول لبه پخ ۷۰*۳۱