خدمات بازرگانی

خدمات بازرگانی هلدینگ سیمان غدیر

فعالیت های هلدینگ سیمان غدیر در حوزه بازرگانی عموما توسط شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق صورت می پذیرد که شامل خدمات زیر است:

  • ۱ . پیمانکاری و تامین نیرو انسانی کارخانجات سیمان
  • ۲ . تامین سیمان پروژه های داخلی و صادراتی
  • ۳ . خرید قطعات تجمعی
  • ۴ . آموزش مرتبط با صنعت سیمان
  • ۵ . ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی
  • ۶ . بازاریابی صادراتی سیمان و فراوردهای مرتبط
  • ۷ . تحقیقات بازار داخلی و صادرتی
  • ۸ . پایش خدمات رضایت مشتری و CMR
  • ۹ . پیاده سازی و اجرای هوش تجاری