گزارش هیئت مدیره

هلدینگ سغدیر موضوع گزارش تاریخ گزارش فایل گزارش
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1401/۰۶/۳۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ دریافت فایل
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ دریافت فایل
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ دریافت فایل
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ دریافت فایل